Skip to content Skip to navigation

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, (εφεξής το Πανεπιστήμιο), αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε μαζί μας, όπως ενδεικτικά ως πολίτης, επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας ή επαγγελματίας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων - ΓΚΠΔ), ήτοι της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας της επεξεργασίας, του περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας αυτών, του  περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και, τέλος, της λογοδοσίας.

Το Πανεπιστήμιο είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό ιστότοπό της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του ΠΘ (https://it.uth.gr/) και παραμένει στη διάθεσή σας για την όποια διευκρίνιση.

Η διεύθυνσή μας είναι Αργοναυτών & Φιλελλήνων Τ.Κ. 382 21, Βόλος,  τηλ. επικ: 30 2421074000, ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου, την εταιρεία Priority Quality Consultants S.A, στην ηλεκτρονική διεύθυνση-email: dpo@uth.gr

1. Ο ιστότοπός μας
Ο ιστότοπος https://it.uth.gr/ αποτελεί το διαδικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου φιλοξενείται ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και οδηγιών το οποίο απευθύνεται στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας(φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, ερευνητές, επισκέπτες, συνεργάτες και εργαζόμενους) που αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να επιτελέσουν το έργο τους.

Στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του ΠΘ είναι διαθέσιμοι σύνδεσμοι που σας μεταφέρουν σε λοιπούς ιστοτόπους που φιλοξενούν διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσφερόμενες από την ίδια διεύθυνση, σε ιστοτόπους κεντρικών υποστηρικτικών υποδομών των ελληνικών πανεπιστημίων καθώς και εξωτερικούς ιστότοπους υποστηρικτικών συστημάτων και πόρων.

2. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε
Στον ιστότοπο μας επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των κάτωθι κατηγοριών:

 • Βασικά Δεδομένα: Όνομα, επώνυμο, τηλ. επικοινωνίας, email επικοινωνίας, τμήμα
 • Δεδομένα επισκεψιμότητας στον ιστότοπο, τα οποία συλλέγονται μέσω ειδικών αρχείων-log files: ημερομηνία επίσκεψης ιστοσελίδας, δεδομένα πλοήγησης σε αυτή, στοιχεία χρήστη στην περίπτωση log-in και IP του χρήστη επισκέπτη.

Tα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται ύστερα από την είσοδο των επισκεπτών στον ιστότοπο με χρήση των επιγραμμικών αναγνωριστικών τους (κεντρική υπηρεσία καταλόγου LDAP), οι οποίοι μπορεί να είναι φοιτητές, διοικητικό και διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, επιστημονικοί συνεργάτες, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και εν γένει αποδέκτες των υπηρεσιών που προσφέρει η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης.

Στα πλαίσια λειτουργίας του ιστοτόπου μας δε συλλέγουμε δεδομένα ειδικών κατηγοριών (φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων υγείας ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό). Σε περίπτωση δε που διαπιστώσετε πως επεξεργαζόμαστε κάποιο δεδομένο ειδικών κατηγοριών, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε προκειμένου να προβαίνουμε άμεσα στη διαγραφή του.

3. Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Το Πανεπιστήμιο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Για την υποβολή αιτημάτων παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ όπως αυτές περιγράφονται μέσω του ιστοτόπου ήτοι απόδοση λογαριασμών χρηστών, τηλεφωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεδιασκέψεων, φιλοξενίας ιστοχώρων κ.α. ή
 • Για  την καλύτερη πληροφόρηση και προώθηση των δράσεων της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τεχνολογίες και γενικότερα τη διάθεση υποστηρικτικού/εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζονται με τη χρήση τους ή
 • Για την υποβολή αιτημάτων παροχής τεχνικής υποστήριξης στις προσφερόμενες υπηρεσίες, υποδομές, πλατφόρμες και εφαρμογές που βρίσκονται στη διάθεση της εκπαιδευτικής και φοιτητικής κοινότητας ή
 • Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του ιστοτόπου, την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και τη διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου ασφάλειας του ιστοτόπου και των συστημάτων μας, μέσω των δεδομένων που συλλέγονται σε ειδικά αρχεία-log files κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο ή
 • Για τη λειτουργία του ιστοτόπου και τη βελτίωση της πλοήγησης σε αυτόν, χρησιμοποιώντας cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies στο πλαίσιο του ιστοτόπου εδώ  ή
 • Για σκοπούς νομοθετικής/ρυθμιστικής συμμόρφωσης του Πανεπιστημίου ή υποστήριξης των νομικών του αξιώσεων του, όταν κατά περίπτωση απαιτηθεί.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων, ήτοι της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας αυτών, του  περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα και, τέλος, της λογοδοσίας.


4. Νομική βάση επεξεργασίας
Ως προς τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το Πανεπιστήμιο στα πλαίσια του ιστοτόπου https://it.uth.gr, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι πως η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα ο ιστότοπος λειτουργεί υποστηρικτικά προς το έργο του Πανεπιστημίου, ήτοι στην προώθηση και υποστήριξη του έργου της διδακτικής και φοιτητικής κοινότητας και την προαγωγή των δράσεων και πονημάτων των μελών ΔΕΠ, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού αλλά και των ιδίων των φοιτητών.

Επί της ιδίας ανωτέρω νομιμοποιητικής βάσης διενεργείται ως απαραίτητη και η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται σε ειδικά αρχεία-log files κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, καθώς το δημόσιο συμφέρον συνίσταται στην ανάγκη εξασφάλισης του απαιτούμενου επιπέδου ασφάλειας δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων.

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από τα cookies που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπό μας, η επεξεργασία που διενεργείται βασίζεται στη ρητή δική σας συγκατάθεση στην περίπτωση χρήσης cookies πέραν των τεχνικώς απαραίτητων για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Αναφορικά με την Πολιτική cookies του ιστοτόπου μας  μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.  

5. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το απαραίτητο προσωπικό του Πανεπιστημίου, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Επιπλέον, πρόσβαση μπορεί να έχουν και οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, που υποστηρίζουν το Πανεπιστήμιο κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, κατόπιν σχετικής ανάθεσης της επεξεργασίας σε αυτούς από το Πανεπιστήμιο. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους εκτελούντες πραγματοποιείται υπό τις ρητές εντολές του Πανεπιστημίου και υπό την εγγύηση λήψης όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων σας.

6. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ
Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Εάν απαιτηθεί μελλοντικά, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Πανεπιστημίου και στα πλαίσια νόμιμων υποχρεώσεών ή αξιώσεών του, να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, αυτή θα διενεργηθεί υπό τις προϋποθέσεις νόμιμης και ασφαλούς διαβίβασης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 και την εθνική νομοθεσία.
Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα πραγματοποιηθεί σχετική, πρότερη της διαβίβασης, πλήρης ενημέρωσή σας αναφορικά με την εν λόγω διαβίβαση.

7. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;
Στα πλαίσια του ιστοτόπου μας δε διενεργείται κατάρτιση προφίλ, και δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, στα πλαίσια επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 

8. Η περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και μόνο για όσο απαιτείται προς επίτευξη του σκοπού αυτής, εκτός αν υφίσταται αντίθετη έννομη υποχρέωση προς περαιτέρω τήρησή τους.
 

9. Η Ασφάλεια των δεδομένων σας
Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Σημειώνεται ότι το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενημέρωση.
Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν κρίνεται απαραίτητο βάσει των νέων αναγκών και τεχνολογικών εξελίξεων.

 

10. Σύνδεση με άλλους δικτυακούς τόπους
Η τυχόν διασύνδεση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών ή μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners κ.λπ.) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του Πανεπιστημίου ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αυτού, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σας προτείνουμε να μεριμνάτε να ενημερώνεστε για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων σας από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους και να διαβάζετε τις αντίστοιχες πολιτικές προσωπικών δεδομένων που υφίστανται σε αυτούς.
 
Στην περίπτωση δε που ακολουθώντας τους υπερσυνδέσμους του ιστοτόπου μας οδηγηθείτε σε διαδικτυακό τόπο κεντρικών υποστηρικτικών υποδομών των ελληνικών πανεπιστημίων καθώς και εξωτερικούς ιστότοπους υποστηρικτικών συστημάτων και πόρων ή άλλης οργανωτικής δομής του Πανεπιστημίου μας, σας παροτρύνουμε να ενημερωθείτε σχετικά με την Πολιτική του συγκεκριμένου ιστοτόπου και την αντίστοιχη Πολιτική cookies, ως έχουν αναρτηθεί σε αυτόν. Ορισμένα από τα cookies που εγκαθίστανται ένεκα της εισόδου σας στους εν λόγω ιστοτόπους, μπορεί να σας ακολουθούν και κατά την πλοήγησή σας στον παρόντα ιστότοπο, διασφαλίζοντας πάντα ότι έχετε ενημερωθεί προηγουμένως για τη χρήση τους και παράσχει τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται, κατά το χρόνο εγκατάστασης τους.

11. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων
Ως Υποκείμενο των Δικαιωμάτων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.
Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε, σε ποιους κοινοποιούνται τα δεδομένα σας, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).
 
 • Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση. Τονίζεται πως το δικαίωμα διαγραφής δεν δύναται να ικανοποιηθεί πλήρως σε περιπτώσεις που η συνεχής αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου και την ανεμπόδιστη επιδίωξη της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του, οι οποίες τελούνται προς εξασφάλιση δημοσίου συμφέροντος.
 
 • Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα αυτό δύναται να περιοριστεί στον βαθμό που δεν υφίσταται εναλλακτικός υπεύθυνος επεξεργασίας για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών με αυτές για της οποίες συλλέχθηκαν τα δεδομένα σας.
 
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
 
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας αν αυτή πραγματοποιείται στην νομική βάση της επιδίωξης του δημοσίου συμφέροντος, και θεωρείτε πως υφίσταται επιτακτικό έννομο συμφέρον στο πρόσωπό σας το οποίο υπερισχύει του επιδιωκόμενου δημοσίου συμφέροντος. Το αίτημά σας θα γίνει δεκτό αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.
 
 • Δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσης
 Μπορείτε να άρετέ την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας, εάν η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεση.
 

12. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@uth.gr, είτε να αποστείλετε επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας (Αργοναυτών & Φιλελλήνων Τ.Κ. 382 21, Βόλος), αναφέροντας «Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», με περιγραφή του αιτήματός σας κι εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
 
Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών, λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους αυτής το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.
Στις περιπτώσεις που το αίτημα κριθεί προδήλως αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, το Πανεπιστήμιο δύναται είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας.
 
Στην περίπτωση που: α) θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: contact@dpa.gr).
 

13. Αλλαγή της Πολιτικής μας
Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας. Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής ισοτόπου πραγματοποιήθηκε την 24/12/2020.